kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มบริการ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มวิชาชีพ 01 พฤษภาคม 2562
ประชาพิจารณ์ "(ร่าง) แผนปฏิบัติการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2566" 20 ธันวาคม 2561
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 16 พฤษภาคม 2561
เอกสารบรรยายขั้นตอนและการดำเนินการ การปฏิบัติงานบริหารงานก่อสร้างฯ งปม. บูรณาการ 4.0 คณะเกษตร (ครั้งที่ 3) 29 มกราคม 2561
เอกสารบรรยายขั้นตอนและการดำเนินการ การปฏิบัติงานบริหารงานก่อสร้างฯ งปม. บูรณาการ 4.0 คณะเกษตร (ครั้งที่ 2) 10 มกราคม 2561
เอกสารบรรยายขั้นตอนและการดำเนินการ การปฏิบัติงานบริหารงานก่อสร้างฯ งปม. บูรณาการ 4.0 คณะเกษตร (ครั้งที่ 1) 18 ธันวาคม 2560
แบบฟอร์มบันทึกแจ้งซ่อม (คณะเกษตร) 04 ตุลาคม 2560
แบบแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร 08 กันยายน 2560
แบบฟอร์มเอกสารทางการศึกษา 08 สิงหาคม 2560
แบบฟอร์มการขอรับบริการห้อง อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 13 กรกฎาคม 2560
เอกสารตัวอย่าง KU JD & JA 24 เมษายน 2560
ตัวอย่าง บันทึกข้อความขอแก้ไขคะแนน (KU7) 23 มกราคม 2560
แบบฟอร์มการเขียนภาระงานและตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน ของสายสนับสนุนและช่วยวิชาการรายบุคคล 11 กุมภาพันธ์ 2559
รูปแบบหนังสือสารบรรณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 20 กรกฎาคม 2558
แบบเสนอโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 10 เมษายน 2558

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152