kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

แบบฟอร์มเอกสารทางการศึกษา และตัวอย่างการเขียนคำร้อง

แบบฟอร์มเอกสารทางการศึกษา

1. แบบลงทะเบียนเรียน (KU1)

2. แบบขอเปลี่ยนแปลงลงทะเบียนเรียน (KU3)

3. แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป 

4. แบบฟอร์มการขอย้ายสาขา 

5. แบบฟอร์มใบลา

ตัวอย่างการเขียนคำร้องทางการศึกษา

1. ตัวอย่าง ขอผ่อนผันค่าเทอม

2. ตัวอย่าง ขอรักษาสถานภาพนิสิต

3. ตัวอย่าง ขอลงทะเบียนเรียน ล่าช้า

4. ตัวอย่าง ขอลงทะเบียนเรียนข้ามวิทยาเขต

5. ตัวอย่าง ขอลงทะเบียนเรียนเกิน 22 นก.

6. ตัวอย่าง ขอเทียบโอนรายวิชา

7. ตัวอย่าง ขอแก้ I

8. ตัวอย่าง ขอโมฆะรายวิชา

9. ตัวอย่าง ย้ายสาขา

10. ตัวอย่าง ลงทะเบียนเรียนตารางเรียนทับซ้อน

11. ตัวอย่าง ลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 นก.

12. ตัวอย่าง เปลี่ยนแปลงรายวิชา ล่าช้า

13. ตัวอย่าง บันทึกข้อความขอแก้ไขคะแนน (KU7)

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152