kasetsart

หลักสูตรปริญญาโท

 

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน      

 

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152