kasetsart

Display # 
Title Published Date
หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มบริการ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มวิชาชีพ 01 May 2019
ประชาพิจารณ์ "(ร่าง) แผนปฏิบัติการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2566" 20 December 2018
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 16 May 2018
เอกสารบรรยายขั้นตอนและการดำเนินการ การปฏิบัติงานบริหารงานก่อสร้างฯ งปม. บูรณาการ 4.0 คณะเกษตร (ครั้งที่ 3) 29 January 2018
เอกสารบรรยายขั้นตอนและการดำเนินการ การปฏิบัติงานบริหารงานก่อสร้างฯ งปม. บูรณาการ 4.0 คณะเกษตร (ครั้งที่ 2) 10 January 2018
เอกสารบรรยายขั้นตอนและการดำเนินการ การปฏิบัติงานบริหารงานก่อสร้างฯ งปม. บูรณาการ 4.0 คณะเกษตร (ครั้งที่ 1) 18 December 2017
แบบฟอร์มบันทึกแจ้งซ่อม (คณะเกษตร) 04 October 2017
แบบแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร 08 September 2017
แบบฟอร์มเอกสารทางการศึกษา 08 August 2017
แบบฟอร์มการขอรับบริการห้อง อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 13 July 2017
เอกสารตัวอย่าง KU JD & JA 24 April 2017
ตัวอย่าง บันทึกข้อความขอแก้ไขคะแนน (KU7) 23 January 2017
แบบฟอร์มการเขียนภาระงานและตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน ของสายสนับสนุนและช่วยวิชาการรายบุคคล 11 February 2016
รูปแบบหนังสือสารบรรณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 20 July 2015
แบบเสนอโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 10 April 2015

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152