kasetsart

หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มบริการ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มวิชาชีพ

 


หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย

กลุ่มบริการ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มวิชาชีพ

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152