kasetsart

ประชุม/อบรม/สัมมนา

Display # 
Title Published Date
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฝึกอบรม "การใช้เครื่องมือตรวจวัดรงควัตถุสีในใบพืช เพื่อศึกษาพืชทางด้าน eco-physiology" (7 มิ.ย. 62) 06 June 2019
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา เกษตรไทยก้าวอย่างไรในยุคดิจิทัล (30 ม.ค. 62) 24 January 2019
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง อินผลัมพืชเศรษฐกิจใหม่ มุ่งสู่ตลาดโลก (29 ม.ค. 62) 24 January 2019
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์สัตว์สู่ความมั่นคงและยั่งยืน สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 27 February 2018
อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 จำนวน 2 หลักสูตร 17 January 2018
Smart System Applied to Orchid, Silk and Herbs in Thailand and Taiwan 10 August 2017
AGRI-BIG DATA RUN’S WAY #1 (7 ก.ค. 60) 01 June 2017
“ดิจิทัลและโรบอติกเพื่อการวิจัยด้านการเกษตร ...มุมมองจากวิศวกร” (22 ก.พ. 60) 20 February 2017
7th KU-UT Student Symposium 2017 09 February 2017
The International Workshop 2016 on "Gathering and Dissemination of Fluorescence Technologies in Agri-Commodities and Bio-Products" (November 15, 2016) 01 November 2016
 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152