kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

ประวัติคณะเกษตร

คณะเกษตร เป็นหนึ่งในสี่คณะแรกในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการโอนกิจการของกองวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากกรมเกษตร มาดำเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 เมื่อแรกก่อตั้งมีชื่อว่าคณะเกษตรศาสตร์ ตามพระราชกฤษฎีกา จัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2486 ตราไว้ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ 2486 และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2486 โดยแบ่งกิจการออกเป็น 5 แผนก คือ แผนกวิชาเกษตรศาสตร์ แผนกวิชาสัตวบาล แผนกวิชาเคมี แผนกวิชากีฏวิทยาและโรคพืช และแผนกวิชาวิศวกรรมเกษตร

ใน พ.ศ. 2486 ที่ได้เริ่มการเรียนการสอนนั้นคณะเกษตรศาสตร์ยังไม่มีที่ทำการคณะโดยเฉพาะ อาคารสำนักงานต่างๆ อยู่รวมกับสำนักงานเลขานุการกรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ อาคาร ที่ต่อมาเรียกกันว่า เรือนเขียว ส่วนอาคารเรียนก็กระจัดกระจายอยู่ในบริเวณเกษตรกลางบางเขน ได้แก่ อาคารสัตวบาล (ปัจจุบันเป็นร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริเวณประตู 2) และอาคารเรือนไม้ 2 ชั้นรูปตัว L ก่อสร้างติดกับอาคารสัตวบาลซึ่งขณะนั้นเป็นอาคารที่ใช้สอนวิทยาศาสตร์ เคมี และสัตววิทยา มีลักษณะเป็นอาคารไม้ยาง หลังคามุงกระเบื้องสีขาว ชั้นบนมี 4 ห้องเรียน ชั้นล่างมี 4 ห้องเรียน นอกจากนี้ก็ยังจัดการเรียนการสอนที่อาคารพืชพรรณ และอาคารโภชากร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อจากนั้นจึงมีอาคารไม้ชั้นเดียวทางด้านหลังอาคารสัตวบาลเพิ่มขึ้นอีก 1 ห้อง มีสะพานข้าม คูน้ำจากอาคารสัตวบาลไปยังอาคารไม้หลังนี้ ห้องเรียนที่สร้างขึ้นเป็นรูปตัว T ใช้เป็นห้องเรียน (ห้อง 600) ห้องประชุม ต่อมาจึงมีอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก เช่น อาคารชีววิทยา (ปัจจุบันเป็นสำนักงานสถิติการเกษตร) ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2496 บางแผนกของคณะเกษตรศาสตร์จึงได้ย้ายเข้ามาใช้อาคารหลังนี้ร่วมกับสำนักงานอธิการบดี ภายหลังเมื่อหอประชุมใหญ่ก่อสร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2500 สำนักงานอธิการบดีจึงได้ย้ายเพื่อไปใช้พื้นที่ร่วมภายในหอประชุมใหญ่ คณะเกษตรศาสตร์จึงได้ใช้พื้นที่ทั้งหมดของอาคารชีววิทยาเพื่อการสอนวิชาด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ต่อมาเมื่อคณะประมงและคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ได้ย้ายออกไปจากตึกเดิมไปยังตึกพลเทพ และตึกพิทยาลงกรณ์ ตามลำดับ คณะเกษตรศาสตร์จึงได้ย้ายที่ทำการคณะไปอยู่แทนที่อาคารหลังนี้ซึ่งปัจจุบันเป็นสถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร โดยระยะแรกของการก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์มีการเปิดสอนหลักสูตรเพียง 2 หลักสูตร คือหลักสูตรอนุปริญญากสิกรรมและสัตวบาล (อปก.) หลักสูตร 3 ปี

หลังจากการจัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ ได้มีการเปิดแผนกชีววิทยาเพิ่มขึ้นอีก 1 แผนก และเปลี่ยนชื่อแผนกเคมีเป็นแผนกฟิสิกส์และเคมี ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2495 ต่อมาในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2499 คณะเกษตรศาสตร์ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท คือ หลักสูตรปริญญากสิกรรมและสัตวบาลมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกสัตวบาล ซึ่งนับเป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก คณะเกษตรศาสตร์ เป็น คณะกสิกรรมและสัตวบาล และเพิ่มแผนกเคหเศรษฐศาสตร์ขึ้นอีก 1 แผนก และได้เปลี่ยนชื่อแผนกฟิสิกส์และเคมีเป็นแผนกเคมีตามเดิม

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2509 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2509 จึงได้เปลี่ยนชื่อคณะกสิกรรมและสัตวบาล เป็น คณะเกษตร และแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น 8 ภาควิชา ดังนี้

  1. ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
  2. ภาควิชาเกษตรกลวิธาน (เดิมชื่อแผนกวิชาเกษตรวิศวกรรม)
  3. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (เดิมชื่อแผนกวิชาเคหเศรษฐศาสตร์)
  4. ภาควิชาพืชศาสตร์ (เดิมชื่อแผนกวิชาเกษตรศาสตร์)
  5. ภาควิชาสัตวบาล
  6. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (เป็นแผนกวิชาใหม่)
  7. ภาควิชาเกษตรนิเทศ (เป็นแผนกวิชาใหม่)
  8. ภาควิชาปฐพีวิทยา (เป็นแผนกวิชาใหม่)

ปี พ.ศ. 2511 ได้เปลี่ยนหลักสูตรปริญญาตรีจาก 5 ปี เป็นหลักสูตร 4 ปี เช่น ในปัจจุบัน

ปี พ.ศ.2512 ในวันที่ 12 พฤษภาคม มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และแบ่งภาควิชาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเปลี่ยนจากการเรียกชื่อแผนกวิชาเป็นภาควิชาในทุกคณะ และเริ่มจัดตั้งส่วนราชการที่เรียกว่าสำนักงานเลขานุการให้สังกัดอยู่คณะด้วย และในปีนี้ได้ย้ายแผนกวิชาเกษตรนิเทศจากคณะเกษตรไปสังกัดคณะศึกษาศาสตร์แทน โดยเรียกใหม่เป็น ภาควิชาอาชีวศึกษา

ปี พ.ศ. 2515 ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยโครงการเงินกู้จากธนาคารโลก โดยมติของคณะรัฐมนตรี ได้มีการแบ่งสรรการใช้พื้นที่ในเกษตรกลางบางเขนระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะเกษตรจึงได้ย้ายจากที่เดิมมาอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกของถนนหลวงสุวรรณฯ โดยได้สร้างที่ทำการคณะขึ้นใหม่เป็นอาคาร 5 ชั้น ซึ่งเป็นที่ทำการของคณะในปัจจุบันนี้ และใน พ.ศ. 2522 ได้งบประมาณเพิ่มเติมจากโครงการเงินกู้เพื่อก่อสร้างอาคาร จรัด สุนทรสิงห์ จนแล้วเสร็จอีก 1 หลัง

ต่อมาในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2518 มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2518 ได้แยกภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืชเป็นภาควิชากีฏวิทยา และภาควิชาโรคพืช และยุบเลิกภาควิชาพืชศาสตร์ โดยจัดตั้งเป็น 2 ภาควิชาใหม่ คือ ภาควิชาพืชไร่นา กับ ภาควิชาพืชสวน

คณะเกษตรได้เริ่มดำเนินการสอนหลักสูตรปริญญาเอกเป็นครั้งแรก ในปีการศึกษา พ.ศ. 2521 ใน สาขากีฏวิทยา และ สาขาปฐพีวิทยา เป็นต้นมา และต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้เริ่มดำเนินกิจกรรม การเรียนการสอนที่วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็น วันเปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2521 โดยเริ่มให้นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ไปเรียนที่วิทยาเขตกำแพงแสน และต่อมาในปีการศึกษา 2528 คณะเกษตรได้มีนโยบายให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ไปศึกษา ณ วิทยาเขตกำแพงแสน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 ได้ย้ายภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร จากคณะเกษตรไปสังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยตั้งชื่อใหม่เป็น ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ต่อมา พ.ศ. 2527 มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2527 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 ได้กำหนดให้มีภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรในคณะเกษตร ดังนั้นคณะเกษตรจึงมีภาควิชาทั้งหมด 9 ภาควิชา มาจนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2531 คณะเกษตรได้มีการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบบูรณาการความรู้ขึ้น โดย เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการศัตรูพืช) และ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีการเกษตร) ณ วิทยาเขตบางเขน และต่อมาในปี พ.ศ. 2541 ได้เปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรกลวิธาน) และ พ.ศ. 2543 เปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) ณ วิทยาเขตกำแพงแสน

ปี พ.ศ. 2536 คณะเกษตร ได้เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรนานาชาติเกษตรเขตร้อน (Tropical Agriculture) ทั้งในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอกในทุกภาควิชา และอีก 3 ปีต่อมาได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

ต่อมาวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2546 มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้แยกคณะเกษตรเป็น 2 คณะคือ คณะเกษตร และ คณะเกษตร กำแพงแสน และในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ธุรกิจเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับภาควิชาสังกัดคณะเกษตร

ในปี พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ 2 ปริญญา (International Double Degree Program) ร่วมกับ Victoria University of Technology ประเทศออสเตรเลีย ประกอบด้วย สาขาเกษตรเขตร้อน (Tropical Agriculture) และ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Trade)

ปัจจุบันคณะเกษตรมีส่วนราชการทั้งหมด 11 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 9 ภาควิชา 1 สำนักงานเลขานุการ และ 2 ศูนย์

 

ภาควิชากีฏวิทยา (Department of Entomology)

ภาควิชากีฏวิทยา ให้การศึกษาทางภาคทฤษฎีและ ปฏิบัติในเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับแมลง ดำเนินงานวิจัย ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ในสาขาต่างๆ ของวิทยาการทางกีฏวิทยา เผยแพร่ ส่งเสริมและบริการ วิทยาการที่เกี่ยวกับแมลงให้แก่หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาเอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องและสนใจ 

  

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน (Department of Farm Mechanics)

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน สนับสนุนการผลิตบัณฑิตหลักสูตร ต่างๆ ของคณะเกษตร ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยเน้นการศึกษาด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรเขตร้อน ที่ทันสมัยเหมาะสมกับการใช้งานและประยุกต์ใช้เครื่องจักรกล ในกระบวนการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งการวิจัยคิดค้น เครื่องต้นแบบเครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆ 

 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (Department of Home Economics)

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตด้านคหกรรมศาสตร์ที่มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมสังคมไทยสู่คุณภาพชีวิตที่ดี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อการประกอบอาชีพ สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ด้าน คหกรรมศาสตร์ ส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ และให้บริการชุมชน ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

ภาควิชาปฐพีวิทยา (Department of Soil Science)

ภาควิชาปฐพีวิทยามีหน้าที่รับผิดชอบงานหลักในด้าน การเรียนการสอน การวิจัยและงานส่งเสริมเผยแพร่วิชาการด้าน ดินและปุ๋ย งานวิจัยทางด้านทรัพยากรดินและการอนุรักษ์ดิน และน้ำ งานวิจัยด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน เทคโนโลยีการ ผลิต และผลการใช้ปุ๋ย รวมทั้งงานวิจัยทางด้านปฐพีวิทยา สิ่งแวดล้อม

 

ภาควิชาพืชไร่นา (Department of Agronomy)

ภาควิชาพืชไร่นาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืชไร่ที่มี ความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ข้าว ยางพารา ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง สับปะรด พืชเส้นใย พืชน้ำมัน และถั่วต่างๆ เป็นต้น การศึกษาและวิจัยครอบคลุมถึงการผลิต การเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของผลผลิต สรีรวิทยาการผลิต การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์เพื่อสร้างพันธุ์ใหม่ๆ ที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช ตลอดจนทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การศึกษาและวิจัยจะเน้นตามลำดับความสำคัญทางเศรษฐกิจในปัจจุบันของพืชไร่แต่ละชนิด 

 

ภาควิชาพืชสวน (Department of Horticulture)

ภาควิชาพืชสวนเปิดการเรียนการสอนสาขาพืชตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก โดยมีเป้าหมายการผลิตบัณฑิตให้ได้รับการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพทางด้านพืชสวนที่มีมูลค่าการตอบแทนสูง และต้องผ่านขั้นตอนการผลิตอย่างพิถีพิถัน โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ภาควิชาโรคพืช (Department of Plant Pathology)

ภาควิชาโรคพืชมุ่งผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและ บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาโรคพืช ให้มีความรู้ความสามารถ ในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และประยุกต์ความรู้วิชาการ เพื่อพัฒนาตนเอง และชี้นำสังคมภาคเกษตรและชนบทได้ อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในวิชาชีพจนเป็นที่ยอมรับใน ระดับชาติ และนานาชาติ

 

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (Department of Agricultural Extension and Communication)

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรจัดการศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร และการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ อันเนื่องมาจากการสร้างสรรค์งานวิชาการและพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และมุ่งผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และประยุกต์ความรู้วิชาการ เพื่อพัฒนาตนเอง และชี้นำสังคมภาคเกษตรและชนบท ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ จนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

 

ภาควิชาสัตวบาล (Department of Animal Science)

ภาควิชาสัตวบาลสอนและวิจัยทางสัตวศาสตร์ มีบทบาทร่วมในการเป็นผู้นำและแก้ไขปัญหาการผลิตปศุสัตว์ของประเทศ และผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นเลิศทางสัตวศาสตร์ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร (Secretariat office of Faculty of Agriculture)

สำนักงานเลขานุการ ทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในด้านงานธุรการ ให้บริการการศึกษาและบริการการเรียนการสอน และการบริการทั่วไปแก่ภาควิชา คณะ สำนัก สถาบัน/หน่วยงานที่เทียบเท่า กองต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี รวมทั้งหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152