การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช-สัตว์/สิ่งประดิษฐ์

ข้อมูลพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และสิ่งประดิษฐ์

แบบฟอร์ม พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 

[Download]  แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[Download]  ใบรับรองอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[Download]  Letter of Approval for Animal Care and Use for Scientific Research Kasetsart University
[Download]  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[มก.1]         คำขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์
[ทพ.2]        แบบประกอบคำขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[มก.2]         คำขอให้ออกหนังสือรับรองการรับรองพันธุ์พืช/สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลพันธุ์พืช

รายชื่อพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [Download]
รายชื่อพันธุ์พืชที่รับรองพันธุ์ มก. [Download]

หนังสือพันธุ์พืชที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  คำนำ [Download] / สารบัญ [Download]
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช [Download]
  ธัญพืช (ข้าวโพด, ข้าวฟ่าง, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์เลย์, ข้าว) ติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่ 
  พืชวงศ์ถั่ว (ถั่วเหลือง, ถั่วเขียว, ถั่วลิสง)
  พืชน้ำมันและพืชอาหารสุขภาพ (งา, คำฝอย) [Download]
  พืชเส้นใย (ฝ้าย) [Download]
  พืชพลังงาน (มันสำปะหลัง, อ้อย)
  พืชสมุนไพร (ขมิ้นพันธุ์แดงสยาม) [Download]
  พืชผักเศรษฐกิจ (มะเขือเทศ, พริก, ถั่วฝักยาว)
  ไม้ผลเขตร้อน (มะม่วง, น้อยหน่า, ลำไย, มะละกอ, กล้วย)
  ผลไม้เทศ (เสาวรส, ยอ, สตรอเบอรี่, พลับ, พลัม, พีช. กีวีฟรุต)
  ไม้ดอกไม้ประดับ (ดาวเรือง, เบญจมาศ, แพรเซี่ยงไฮ้, พุทธรักษา, ชวนชม, เฟิร์น)
  นักวิจัยผู้พัฒนาพันธุ์พืชมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [Download]
  เอกสารอ้างอิง

ข้อมูลพันธุ์สัตว์

รายชื่อพันธุ์สัตว์ที่ขึ้นทะเบียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [Download]

สิ่งประดิษฐ์

คำขอขึ้นทะเบียนสิ่งประดิษฐ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [ทส-1] 
แบบประกอบคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ [ทส.2]

ประกาศ / ระเบียบ

ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ พ.ศ.2553 [Download]

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลิงค์ข่าว: การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช-สัตว์/สิ่งประดิษฐ์