ประกาศกองทุนคณะเกษตร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการสนันสนุนจากกองทุนคณะเกษตรฯ (อัพเดท ต.ค. 2561)


ปี พ.ศ. 2561
ารนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ภาคบรรยาย
1. อ.ดร.ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล สังกัด ภาควิชาพืชไร่นา
ภาคโปสเตอร์
1. นางนวลปรางค์ ไชยตะขบ สังกัด ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
2. นางวีระศรี เมฆตรง สังกัด ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
3. นางกัลยาณี สุวิทวัส สังกัด สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
4. นางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร สังกัด สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
5. นางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่างสังกัด สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
6. นางสาวพินิจ กรินทร์ธัญญกิจ สังกัด สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
7. อ.ดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม  สังกัด ภาควิชาพืชสวน
8. อาจารย์ ดร.อิษยา นะมิกิ  สังกัด ภาควิชาพืชสวน
9. นางนวลปรางค์ ไชยตะขบ สังกัด ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
10. ผศ.ดร.พิจิตรา แก้วสอน   สังกัด ภาควิชาพืชสวน

การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ภาคบรรยาย
1. อ.สุจิตตา เรืองรัศมี สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
2. ผศ.ดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา สังกัด ภาควิชาสัตวบาล
3. น.สพ.ดร.สโรช แก้วมณี สังกัด ภาควิชาสัตวบาล
4. ผศ.วิริยา ลุ้งใหญ่ สังกัด ภาควิชาสัตวบาล
ภาคโปสเตอร์
1. ผศ.ดร.ศิริพร เรียบร้อย สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ารตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ระดับชาติ
1.
ระดับนานาชาติ
1. ผศ.ดร.อัจฉรา ขยัน สังกัด ภาควิชาสัตวบาล
2. ผศ.ดร.อัศเลข รัตนวรรณี สังกัด ภาควิชากีฏวิทยา
3. รศ.ดร.นิรัตน์ กองรัตนานันท์ สังกัด ภาควิชาสัตวบาล
4. ผศ.ดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา สังกัด ภาควิชาสัตวบาล
5. ผศ.ดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา สังกัด ภาควิชาสัตวบาล