การเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการวิจัยปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2561

 

Template Proposal (จัดพิมพ์ด้วย Microsoft version 2007 เท่านั้น)

 

1.2 โครงการ Super Cluster กลุ่มเรื่องอุตสาหกรรมเป้าหมายตามมติ ครม.

จัดทำแบบเสนอโครงการผ่าน “ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ [NRMS]” (http://www.nrms.go.th/)และจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ นำส่ง สวพ.มก. ดังนี้

1.2.1 แบบนำส่งแบบเสนอโครงการ ตามแบบ สวพ-ว-1(SC) จำนวน 1 ชุด

1.2.2 แบบเสนอโครงการ (จัดพิมพ์จากระบบ NRMS เมื่อลงทะเบียนและคลิกยื่นยันส่งเสร็จสิ้นแล้ว) จำนวน 10 ชุด

2. กำหนดเวลาการลงทะเบียน และส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ดังนี้

2.1 การลงทะเบียนผ่านเว็บ (Online submission) 

  • โครงการ super cluster ลงทะเบียนที่ระบบ NRMS ของ วช. http://www.nrms.go.th/

**การลงทะเบียนผ่านเว็บ (Online submission) ทั้ง 2 ประเภท ดำเนินการได้ตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน พ.ศ. 2559 เท่านั้น ***

2.2 ขอให้จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Hard copy) ทั้ง 2 ประเภท (โครงการวิจัย 3 สาขา และแบบเสนอโครงการ Super Cluster) ไปยัง ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้ สวพ.มก. จะไม่รับพิจารณา (ในกรณีวิทยาเขตขอให้จัดส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์ ก่อนวันครบกำหนด เนื่องจากเอกสารเดินทางล่าช้าอาจจะทำให้หมดเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย) เอกสาร hard copy ที่ส่งตรงถึง สวพ.มก. ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการยื่นเสนอขอรับทุนฯ

อนึ่ง สำหรับนักวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยฯ ปี 2560 (ปีที่แล้ว) ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการชี้แจงกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายฯ ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้นงบประมาณโครงการวิจัยที่ปรากฎบนระบบ KUR อยู่ในกรณีเข้าข่ายการได้รับพิจารณาเท่านั้น และหากโครงการวิจัยใดที่มีระยะเวลาการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปี 2561 ขอให้จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยต่อเนื่องด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัชดา คะดาษ หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ผ่านทาง email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือโทร. 1457, 1796, 025795547

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง