ผลงานเผยแพร่ ปี 2561

 ผลงานเผยแพร่ ปี 2561
 1  ผลของอายุเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์มารูซีดเลส นวลปรางค์ ไชยตะขบ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕

download 
 2 ผลของการใช้แคลเซียมร่วมกับโบรอนที่มีต่อความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบและปริมาณผลผลิตในพลับพันธุ์ซิชูและพันธุ์ฟูยู วีระศรี เมฆตรง ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ download 
 3 โรงเรือนเพาะชาที่เหมาะสมในการผลิตต้นพันธุ์กล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กัลยาณี สุวิทวัส สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ download
 4 ผลของการตัดแต่งกิ่ง 4 รูปทรง ต่อการผลิใบของอะโวคาโดพันธุ์ปีเตอร์สัน ขวัญหทัย ทนงจิตร สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ download
 5 การศึกษาลักษณะต้นพันธุ์และการใช้ออกซินต่อการพัฒนารากของสับปะรดในระยะตั้งตัว พิมพ์นิภา เพ็งช่าง สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ download
 6 ผลของอายุเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพของผลองุ่นพันธ์มารูซีดเลส นวลปรางค์ ไชยตะขบ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๕๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ download
 7 ผลของการไพร์มิ่งเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ ผศ.ดร.พิจิตรา แก้วสอน ภาควิชาพืชสวน การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 download
 8

การผลิตเอทานอลและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมของไมโทคอนเดรียของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ถูกเร่งอายุ (Ethanol Production and Mitochondria-Related Gene Expression of Maize Seed after Artificial Aging)

ดร.ดารงวุฒิ อ่อนวิมล ภาควิชาพืชไร่นา การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 download
 9 Antioxidant activity of jiaogulan (Gynostemma pentaphyllum, Thunb.) and its application for salad dressing ผศ.ดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ The 15th ASEAN FOOD Conference-Vietnam 2017 download
10

ผลของการใช้สารละลายเกลือก่อนการเก็บเกี่ยวที่มีต่อคุณภาพผลขององุ่นรับประทานสดพันธุ์ Marroo และ Perlette Effect of pre-harvest application of salt solutions on fruit quality of ‘Marroo’ and ‘Perlette’ table grapes

นวลปรางค์ ไชยตะขบ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ ๑๗ download
11 การเลี้ยงไหมอีรี่จากใบมันสำปะหลัง สถานีวิจัยลพบุรี  สถานีวิจัยลพบุรี    download
12 การแปรรูปผลิตภันฑ์จากไหมอีรี่ (สบู่และโลชั่น) สถานีวิจัยลพบุรี  สถานีวิจัยลพบุรี    download 
13 The Expression of Lipoprotein Lipase Gene with Fat Accumulations and Serum Biochemical Levels in Betong (KU line) and Broiler Chickens ผศ.ดร.วิริยา ลุ้งใหญ่ ภาควิชาสัตวบาล ICASVM 2018: 20th International Conference on Animal Science and Veterinary Medicine download