kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

กำหนดการวันซ้อมย่อย/ ซ้อมใหญ่/ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 (คณะเกษตร)

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการปรับเปลี่ยนเวลาในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องทันต่อสถานการ์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะเกษตรขอแจ้งปรับกำหนดการ

ในวันซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้

 

 


 ลำดับและรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะเกษตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

 กลุ่มฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตคณะเกษตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

 กำหนดการฝึกซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

 คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 ประกาศ มก. เรื่อง ข้อปฏิบัติในการตรวจคัดกรองด้วย ATK (COVID-19 Antigen Test Kit)

   ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 แบบรายงานผลตรวจ ATK ด้วยตนเอง ก่อนการเข้าร่วมการซ้อมย่อย และซ้อมใหญ่ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 คลิปวีดีโอข้อปฏิบัติในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 แบบสอบถามความคิดเห็น บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต คณะเกษตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

 แบบประเมินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152