kasetsart

Display # 
Title Created Date Hits
การตรวจสอบรายวิชาที่จะเปิดสอนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 10 June 2015 5958
ขอเชิญชวนอาจารย์เข้าร่วมการอบรม เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยสำหรับอาจารย์ 10 June 2015 1336
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 21 January 2015 3525
ขอให้รายงานภาระงานตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ และรายงานภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ ในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย เฉพาะภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 (1 ตค. 2556-31 มีค.2557) 15 January 2015 4066
ขอเชิญร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ด้านพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2556 07 November 2014 4969
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนจากกองทุนคณะเกษตรหมวดวิจัย 07 November 2014 4885
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง นวัตกรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุคการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 29 October 2014 5901
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมนานาชาติ " Building Bridge for Eco-Economics" 25 September 2014 6013
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 25 September 2014 7491
อาจารย์ 13 August 2014 36114

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152