kasetsart

Display # 
Title Published Date
15.2.5 มีการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนหรือโปรแกรมดูงานนอกสถานที่เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนเรื่องการจัดการพื้นที่เกษตร และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 27 October 2023
15.3.5 มีการร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่นในการรักษาระบบนิเวศ 27 October 2023
15.2.3 มีการดำเนินการเพื่อรักษาหรือฟื้นฟูระบบนิเวศบนบก ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต (ทั้งพืชและสัตว์) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบนิเวศที่กำลังถูกคุกคาม 27 October 2023
2.5.3 อำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย เช่น ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีแหล่งพันธุ์ให้แก่เกษตรกรท้องถิ่นและผู้ผลิตอาหารเพื่อปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืน 27 October 2023
15.2.1 มีการสนับสนุนและ/หรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ระบบนิเวศทางบก (รวมทั้งป่าไม้และสัตว์ป่า) ในแนวทางที่ยั่งยืน 27 October 2023
2.5.2 จัดกิจกรรมหรือช่องทางการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ในกลุ่มเกษตรกรท้องถิ่นและผู้ผลิตอาหาร 27 October 2023
2.5.1 จัดหาความรู้/ทักษะ/เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงความมั่นคงด้านอาหาร และการเกษตรแบบยังยืนเพื่อเกษตรกรในท้องถิ่นและผู้ผลิตอาหาร 27 October 2023
2.3.4 จัดหาตัวเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพและราคาไม่แพงสำหรับทุกคนในมหาวิทยาลัย 27 October 2023
กิจกรรมด้านการให้บริการวิชาการ การทดสอบ และการวิเคราะห์ทางการเกษตร 02 November 2022
กิจกรรมด้านการสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ 02 November 2022
กิจกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร 02 November 2022
กิจกรรมด้านการจัดการแหล่งอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ 02 November 2022
กิจกรรมด้านปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 27 October 2022
กิจกรรมด้านการสนับสนุนวัตถุดิบทางการเกษตรท้องถิ่น 29 December 2020
กิจกรรมด้านการให้บริการวิชาการ การทดสอบ และการวิเคราะห์ทางการเกษตร 29 December 2020
กิจกรรมด้านการสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ 29 December 2020
กิจกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร 29 December 2020
กิจกรรมด้านการจัดการแหล่งอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ 29 December 2020

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152