kasetsart

ประกาศสอบราคาซื้อตู้เพาะความงอก จำนวน 1 ตู้ เลขที่ 84/2560

 

 

 

ประกาศสอบราคาซื้อตู้เพาะความงอก จำนวน 1 ตู้ เลขที่ 84/2560

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

 

 

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152