kasetsart

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใยแบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

           ด้วย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใยแบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 1,016,500 บาท (หนึ่งล้าน หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ตามรายการ ดังนี้

    1. ตารางราคากลาง บก.06-เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย2ฯ
    2. ประกาศประกวดราคา e-bidding-เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย2ฯ
    3. เอกสารประกวดราคา e-bidding-เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย2ฯ
    4. รายละเอียดคุณลักษณะ-เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย2ฯ

           ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.                 

           ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.agr.ku.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2579-2588, 0-2579-6130-1 ต่อ 1202, 1204 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 14 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152