kasetsart

ประกาศจ้างปรับปรุงตาข่ายกันนกและสาธารณูปโภคโรงเรือนสุกร จำนวน 2 หลัง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         ด้วย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงตาข่ายกันนกและสาธารณูปโภคโรงเรือนสุกร จำนวน 2 หลัง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยรายละเอียดตามรายการ ดังนี้

 

    1. บก.01ราคากลาง-จ้างปรับปรุงตาข่ายกันนกฯ
    2. ประกาศประกวดราคา-จ้างปรับปรุงตาข่ายกันนกฯ
    3. เอกสารประกวดราคา-จ้างปรับปรุงตาข่ายกันนกฯ
    4. แบบ ปร.6-ปร.5-ปร4 งวดงานงวดเงิน-จ้างปรับปรุงตาข่ายกันนกฯ
    5. แบบแปลน-จ้างปรับปรุงตาข่ายกันนกฯ

           ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่   26 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.                      

           ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.agr.ku.ac.th หรือ http://www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2579-2588, 0-2579-6130-1 ต่อ 1202, 1204 ในวันและเวลาราชการ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 13 มกราคม 2564

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152