kasetsart

ประกาศคณะเกษตร เรื่อง เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์โพลาไลซ์ (polarizing microscope) สำหรับงานวิจัยทางปฐพีวิทยาพร้อมชุดถ่ายภาพ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         ด้วย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์โพลาไลซ์ (polarizing microscope) สำหรับงานวิจัยทางปฐพีวิทยาพร้อมชุดถ่ายภาพ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยรายละเอียดตามรายการ ดังนี้

1. ตารางราคากลาง-ซื้อกล้องจุลทรรศน์โพลาไลซ์ 1 ชุด

2. ประกาศประกวดราคา e-bidding-กล้องจุลทรรศน์โพลาไลซ์ 1 ชุด

3. เอกสารประกวดราคา e-bidding-กล้องจุลทรรศน์โพลาไลซ์ 1 ชุด

4. รายละเอียดคุณลักษณะ-กล้องจุลทรรศน์โพลาไลซ์ 1 ชุด

 

           ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่   23 พฤศจิกายน  2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.                     

           ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

           ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.agr.ku.ac.th หรือ http://www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2579-0588,  0-2579-6130-1 ต่อ 1202, 1204

           ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่  13 พฤศจิกายน 2563  โดยคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.agr.ku.ac.th หรือ http://www.gprocurement.go.th  หรือ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่  13 พฤศจิกายน 2563  ในวันและเวลาราชการ

 

                                                                                     ประกาศ  ณ  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152