kasetsart

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารวชิรานุสรณ์และพื้นที่ส่วนกลาง คณะเกษตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

                   ด้วย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

อาคารวชิรานุสรณ์และพื้นที่ส่วนกลางคณะเกษตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ ดังนี้

1. ตารางราคากลาง-จ้างเหมาบริการทำความสะอาด 2564

2. ประกาศ-จ้างเหมาบริการทำความสะอาด 2564 (ครั้งที่ 2)

3. เอกสารประกวดราคา-จ้างเหมาบริการทำความสะอาด 2564 (ครั้งที่ 2)

4. TOR-จ้างเหมาบริการทำความสะอาด 2564 (ครั้งที่ 2)

 

                   ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์            

ในวันที่......22 กันยายน 2563....ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น

                        ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.agr.ku.ac.th หรือ http://www.gprocurement.go.th 

หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2579-0588,  0-2579-6130-1 ต่อ 1202, 1204

            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางที่กรมบัญชีกลาง

กำหนดภายในวันที่....16 กันยายน 2563.....โดยคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะชี้แจงรายละเอียด

ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.agr.ku.ac.th หรือ http://www.gprocurement.go.th  หรือ

www.gprocurement.go.th ภายในวันที่......11 กันยายน 2563.....ในวันและเวลาราชการ 

 

                   ประกาศ   ณ   วันที่  11 กันยายน พ.ศ.2563

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152