kasetsart

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนภายในสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนภายในสถานีวิจัยเพชรบูรณ์

ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ ดังนี้

1. ประกาศ-จ้างก่อสร้างถนนภายใน ส.เพชรบูรณ์

2. เอกสารประกวดราคา-จ้างก่อสร้างถนนภายใน ส.เพชรบูรณ์

3. ตารางราคากลาง-จ้างก่อสร้างถนนภายใน ส.เพชรบูรณ์

4. แบบปร.6-ปร.5-ปร.4-จ้างก่อสร้างถนนภายใน ส.เพชรบูรณ์

5. แบบก่อสร้างถนนภายใน ส.เพชรบูรณ์

6. งวดงาน-งวดเงิน-จ้างก่อสร้างถนนภายใน ส.เพชรบูรณ์

7. (Blank form ปร.456)-จ้างก่อสร้างถนนภายใน ส.เพชรบูรณ์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.agr.ku.ac.th หรือ http://www.gprocurement.go.th  หรือ

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2579-0588,  0-2579-6130-1

ต่อ 1202, 1204

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง คณะเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายใน

วันที่....4 สิงหาคม 2563.....โดยคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์

http://www.agr.ku.ac.th หรือ http://www.gprocurement.go.th  หรือ www.gprocurement.go.th

ภายในวันที่......4 สิงหาคม 2563.....ในวันและเวลาราชการ 

 

      ประกาศ   ณ   วันที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ.2563

 

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152