kasetsart

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างของ คณะเกษตร แล้วเสร็จ จำนวน 3 รายการ ดังนี้

1. จ้างก่อสร้างถนนภายในสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน

2. จ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมผลิตภัณฑ์เครือข่ายคณะเกษตรเป็นการพัฒนาสินค้าเกษตร คณะเกษตร จำนวน 1 งาน

3. จ้างก่อสร้างโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรเมืองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 1 งาน

 

                   ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152