kasetsart

ประกาศคณะเกษตร เรื่อง การประกวดราคาซื้อเตาอบไฟฟ้า 3 ชั้น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศคณะเกษตร เรื่อง การประกวดราคาซื้อเตาอบไฟฟ้า 3 ชั้น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ด้วย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเตาอบไฟฟ้า 3 ชั้น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 706,200 บาท (เจ็ดแสนหกพพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยรายละเอียดตามรายการ ดังนี้

  1. ตารางราคากลาง-เตาอบไฟฟ้า 3 ชั้น
  2. ประกาศประกวดราคา e-bidding-เตาอบไฟฟ้า 3 ชั้น
  3. เอกสารประกวดราคา e-bidding-เตาอบไฟฟ้า 3 ชั้น
  4. รายละเอียดคุณลักษณะ-เตาอบไฟฟ้า 3 ชั้น

         ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.agr.ku.ac.th หรือ http://www.gprocurement.go.th  หรือ www.gprocurement.go.th

         ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดสอบถามมายัง คณะเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2579-0588, 0-2579-6130-1 ต่อ 1202, 1930 ภายในวันที่ 8 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  7 เมษายน พ.ศ. 2563

 

 

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152