kasetsart

Display # 
Title Published Date
Startup Talk ครั้ง 1 โดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2 พ.ค. 60) 21 April 2017
กำหนดการ Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 8 (21-23 เม.ย. 60) 19 April 2017
กำหนดการ สงกรานต์คณะเกษตร 2560 28 March 2017
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “Agri Bio-Science Camp” ครั้งที่ 8 27 March 2017
โครงการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ ในการทำงานของบุคลากร และการเรียนของนิสิต คณะเกษตร 10 March 2017
กำหนดการและใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 8 24 February 2017
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล 01 February 2017
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา 01 February 2017
กำหนดการงานเสวนาวิชาการและงานคืนสู่เหย้า KU-SLUSE ครบรอบ 15 ปี 09 January 2017
ประกาศสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร บุคคลและสถาบันที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 05 January 2017
กำหนดการ “AGGIE Day’60 - รวงทองคืนทุ่ง 2560” (13 มกราคม 2560) 05 January 2017
ระเบียบสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตรพ.ศ. ๒๕๕๙ 05 January 2017
ระเบียบสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคล สถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๗ 05 January 2017
ขอเรียนเชิญนิสิตเก่าคณะเกษตร ร่วมเสนอชื่อนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปี พ.ศ.2559 30 December 2016
กำหนดการงานสัมมนาบุคลากรคณะเกษตร (22 ธันวาคม 2559) 30 November 2016
ประกาศ สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มก. ประจำปี พ.ศ. 2559 02 November 2016
การเสนอชื่อนิสิตเกาดีเดน คณะเกษตร บุคคล และสถาบันดีเดนทางการเกษตร ประจําป 2559 21 October 2016
กำหนดการวันซ้อมย่อย/ ซ้อมใหญ่/ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 (คณะเกษตร) 11 October 2016
พืชสวนชวนช้อปเดย์ (13-15 ตุลาคม 59) 30 September 2016
กำหนดการงาน "รวงทอง...ลาทุ่ง '59" 14 September 2016

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152