kasetsart

Display # 
Title Published Date
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 13 October 2015
แจ้งผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของ ปอมท. ประจำปี 2558 12 October 2015
กำหนดเวลา/วันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเกษตร ครั้งที่ 1 28 September 2015
กำหนดการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. 22 September 2015
ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 22 September 2015
แจ้งกำหนดการปรับปรุงระบบเครือข่ายนนทรีเน็ต 18 September 2015
แจ้งทดสอบอุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Router) 07 September 2015
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา เรื่อง กำหนดขั้นตอนและวิธีการสรรหาหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 04 September 2015
ขอเชิญใช้สิทธิ์เสนอชื่อ ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา 29 July 2015
ขอเชิญใช้สิทธิ์เสนอชื่อ ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 29 July 2015
การเตรียมความพร้อมของบุคลากร...สำหรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล 01 June 2015
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการประจำคณะเกษตร จากคณาจารย์ประจำในคณะเกษตร 12 May 2015
ประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งทีี 37 10 April 2015
กำหนดการค่าย Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 6 08 April 2015
เรียนเชิญเข้าร่วมงานสงกรานต์ คณะเกษตร '58 23 March 2015
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพืชสวน และขอเชิญไปใช้สิทธิ์เสนอชื่อ 11 March 2015
ขอเรียนเชิญบริจาคโลหิต (10 มี.ค. 58) 26 February 2015
Aggie We Share 2558 13 February 2015
รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 6 12 February 2015
กำหนดการจัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “ทิศทางงานวิจัยเกษตร...ในภาวการณ์เปลี่ยนแปลง” 06 February 2015

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152