kasetsart

กำหนดการวันซ้อมย่อย/ ซ้อมใหญ่/ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 (คณะเกษตร)


 ประกาศ มก. เรื่อง คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 ประกาศ มก. เรื่อง กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการรับพระราชทานปริญญาบัตร  Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 คลิปวีดีโอข้อปฏิบัติในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ลำดับและรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะเกษตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

 กลุ่มฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตคณะเกษตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

 แบบสอบถามความคิดเห็น บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต คณะเกษตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

 แบบประเมินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเกษตร ประจำปีการศึกษา 2565

 

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152