kasetsart

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร        

 

หลักสูตรปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร        
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม       

 

หลักสูตรปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน    
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิขาโรคพืช      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์      

 

 

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152