kasetsart

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นองค์การที่เป็นเลิศด้านการเกษตรในเอเชีย และเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรเขตร้อน

บทบาท

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นผู้นำด้านความรู้ การสร้างต้นแบบ และนวัตกรรมด้านการเกษตรเขตร้อน

และชี้นำแนวทางการพัฒนาการเกษตร เพื่อความมั่นคงยั่งยืนของประเทศ

พันธกิจ/ภารกิจ

 

สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรการเกษตร ที่มีความรู้ ความสามารถ และจริยธรรม 

สร้างและถ่ายทอด องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตร ด้วยงานวิจัย 

ส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการพัฒนาคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และเสริมสร้างความยั่งยืน ของคณะเกษตร

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (การกินดีอยู่ดีและคุณภาพชีวิต) ของประเทศ ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 

ค่านิยม

ร่วมใจ รับผิดชอบ มุ่งมั่น สร้างสรรค์

 

สมรรถนะหลัก

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีสมรรถนะในการพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์

โดยเฉพาะเกษตรเขตร้อน พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัย

โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้เฉพาะทางที่หลากหลาย

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

เสริมสร้างคณะเกษตร ให้เป็นสถาบันผู้นำ ที่เป็นเลิศด้านการเกษตรเขตร้อน 

ชี้นำการพัฒนาผลิตภาพการเกษตรและสร้างบัณฑิตคุณภาพ

และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการเกษตรด้วยความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความสามารถในการแข่งขัน และความมั่นคง ยั่งยืน ของประเทศ

 

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152