kasetsart

ข้อมูลพื้นฐานคณะเกษตร (ไตรมาสที่ 2)

ข้อมูลพื้นฐานคณะเกษตร (ไตรมาสที่ 2)

 

1. ด้านการศึกษา

    1.1 จำนวนหลักสูตร

    1.2 จำนวนบุคลากรสายวิชาการ

    1.3 จำนวนนิสิตทั้งหมด

    1.4  จำนวนนิสิตและสัดส่วนภาระงานอาจารย์

2. ด้านการวิจัย

    2.1 จำนวนโครงการวิจัย และงบประมาณ

    2.2 จำนวนรายงานการวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

3. ด้านบริการวิชาการ

    3.1 โครงการบริการวิชาการและพัฒนาวิชาการ

    3.2 การให้บริการด้านศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ฝึกงาน และทำวิจัย

4. ด้านบริหารจัดการ

   4.1 จำนวนบุคลากรที่มีคนครอง (หน่วย : คน)

   4.2 จำนวนบุคลากร (อัตราว่างมีเงิน) (หน่วย : คน)

   4.3 จำนวนบุคลากรที่ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน (หน่วย : คน)

   4.4 งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ (หน่วย : ล้านบาท)

   4.5 พื้นที่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152