ประกาศกองทุนคณะเกษตร

Test

ประกาศกองทุนคณะเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนจากกองทุนคณะเกษตร หมวดวิจัย  ดาวน์โหลด

แนวทางปฏิบัติในการขอรับทุนการสนับสนุนทุนจากกองทุนคณะเกษตร หมวดวิจัย  สำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  โดยคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ดาวน์โหลด

แบบขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคณะเกษตร
การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดาวน์โหลด

แบบขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคณะเกษตร
การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดาวน์โหลด