การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55

 

          โดยส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มตามแบบฟอร์มที่กำหนด ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น ได้ที่ 
http://annualconference.ku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภายในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559

          ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 55  ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 7 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10900

          อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.