ประชุม/อบรม/สัมมนา

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์สัตว์สู่ความมั่นคงและยั่งยืน สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561

  • พิมพ์

 

 

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์สัตว์สู่ความมั่นคงและยั่งยืน

สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร

ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย