ประชุม/อบรม/สัมมนา

การสัมมนาวิชาการด้านคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8 หัวข้อเรื่อง คหกรรมศาสตร์ก่อเกิดนวัตกรรมสร้างผู้นำธุรกิจยุคใหม่

  • พิมพ์

 

 

 

การสัมมนาวิชาการด้านคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8

หัวข้อเรื่อง คหกรรมศาสตร์ก่อเกิดนวัตกรรมสร้างผู้นำธุรกิจยุคใหม่

วันที่ 3 กันยายน 2559 ณ ห้องทองเอก อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์