kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

ประชุม/อบรม/สัมมนา

การสัมมนาวิชาการด้านคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8 หัวข้อเรื่อง คหกรรมศาสตร์ก่อเกิดนวัตกรรมสร้างผู้นำธุรกิจยุคใหม่

 

 

 

การสัมมนาวิชาการด้านคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8

หัวข้อเรื่อง คหกรรมศาสตร์ก่อเกิดนวัตกรรมสร้างผู้นำธุรกิจยุคใหม่

วันที่ 3 กันยายน 2559 ณ ห้องทองเอก อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152