kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

ประชุม/อบรม/สัมมนา

กำหนดการประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย คลัสเตอร์เกษตร

กำหนดการประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย คลัสเตอร์เกษตร

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  เวลา 9:00 - 16:30 น.

ณ ห้องประชุมวัฒนา ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เวลา

กำหนดการ

8:30-9:00 น.

ลงทะเบียน

9:00-9:15 น.

กล่าวต้อนรับ และรายงาน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์

      ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

 

ประธานพิธีเปิดงาน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี

      รักษาการรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย มก.

9:15-9:45 น.

การนำเสนอกรอบโครงการวิจัยด้านการเกษตร
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร สุตเขตต์ นาคะเสถียร                         

      ประธานคลัสเตอร์เกษตร

9:45-10:00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10:10-12:00 น.

ประชุมกลุ่มย่อย ช่วงที่ 1

12:00-13:00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30 น.

ประชุมกลุ่มย่อย ช่วงที่ 2

14:30-15:30 น.

ประชุมรวม เพื่อการนำเสนอข้อสรุปของแต่ละกลุ่มย่อย

15:30-15:45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15:45-16:30 น.

สรุปภาพรวมความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการวิจัยด้านการเกษตร และปิดการประชุม

 

 

 

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152