ประกาศคณะเกษตร เรื่อง ขายพัสดุ ชำรุด เสื่อสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

  • พิมพ์

ประกาศคณะเกษตร เรื่อง ขายพัสดุ ชำรุด เสื่อสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ