kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

ประกาศคณะเกษตร เรื่อง จำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด

ด้วย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด จำนวน 33 รายการ ราคากลางจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 12,800 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152