ประกาศคณะเกษตร เรื่อง ขายพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

  • พิมพ์

ประกาศคณะเกษตร เรื่อง ขายพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ