ขอเชิญผู้สนใจสมัครเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมระดับเยาวชนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2 (the 2 nd GMS Youth Forum)

  • พิมพ์

 

 

 

 

 

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเป็นตัวแทนเยาวชนไทย

เพื่อเข้าร่วมงานประชุมระดับเยาวชนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2 (the 2nd GMS Youth Forum) 

ในการประชุมสุดยอดผู้นำประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 5 (the 5th GMS Summit)

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย