kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๗

กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๗

วันศุกร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 

๗:๓๐ น.

บัณฑิตและคณาจารย์พร้อมกันที่ลานจอดรถหน้าอาคารวชิรานุสรณ์

๘:๐๐ น.

ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

 

ชุดที่ ๑ ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต

 

ชุดที่ ๒ บัณฑิต

๑๐:๐๐ น.

บัณฑิตและอาจารย์ฝึกซ้อมพร้อมกันที่ห้องประชุมรวงข้าว

 

ตรวจสอบรายชื่อ บัตรฝึกซ้อมใหญ่ และบัตรประจำตัวประชาชน

๑๐:๓๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตรับประทานอาหารที่ห้องเรียน ชั้น ๒

 

อาจารย์ฝึกซ้อม รับประทานอาหารที่ห้อง ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารวชิรานุสรณ์

๑๑:๐๐ น.

บัณฑิตตั้งแถว ณ ชั้น ๑ อาคารวชิรานุสรณ์เพื่อเดินไปอาคารศูนย์เรียนรวม ๓

๑๑:๓๐ น.

พร้อมเดินขบวน ณ ชั้น ๑ อาคารศูนย์เรียนรวม ๓

๑๒:๐๐ น.

ขบวนบัณฑิตเคลื่อนออกจากอาคารศูนย์เรียนรวม ๓

๑๓:๐๐ น.

บัณฑิตเข้านั่งประจำที่ในอาคารพิธี

 

*** กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ***

 

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152