kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
เปิดรับสมัคร Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 9 26 กุมภาพันธ์ 2561
ผลิตภัณฑ์ปีใหม่จากสถานีวิจัยทับกวาง 27 พฤศจิกายน 2560
การเสนอชื่อนิสิตเกาดีเดน คณะเกษตร บุคคล และสถาบันดีเดนทางการเกษตร ประจําป 2560 22 พฤศจิกายน 2560
ร้อยดวงใจ น้อมใจภักดิ์ ประดับต้นดาวเรือง เพื่อไว้อาลัย และแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 10 ตุลาคม 2560
ขอเชิญบุคลากรคณะเกษตรแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร 05 ตุลาคม 2560
ขอเชิญบุคลากรคณะเกษตรเข้าร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเกษตร (5 ต.ค. 60) 27 กันยายน 2560
แบบแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร 07 กันยายน 2560
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา เรื่อง กำหนดขั้นตอนและวิธีการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน 02 กันยายน 2560
ขอเชิญรับฟังแผนการสรรหาคณบดีคณะเกษตร (6 ก.ย. 60) 31 สิงหาคม 2560
กำหนดการ งานสัมมนาบุคลากรคณะเกษตร ปี พ.ศ. 2560 18 กรกฎาคม 2560
Startup Talk ครั้ง 1 โดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2 พ.ค. 60) 21 เมษายน 2560
กำหนดการ Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 8 (21-23 เม.ย. 60) 19 เมษายน 2560
กำหนดการ สงกรานต์คณะเกษตร 2560 28 มีนาคม 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “Agri Bio-Science Camp” ครั้งที่ 8 27 มีนาคม 2560
โครงการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ ในการทำงานของบุคลากร และการเรียนของนิสิต คณะเกษตร 10 มีนาคม 2560
กำหนดการและใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 8 24 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล 01 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา 01 กุมภาพันธ์ 2560
กำหนดการงานเสวนาวิชาการและงานคืนสู่เหย้า KU-SLUSE ครบรอบ 15 ปี 09 มกราคม 2560
ประกาศสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร บุคคลและสถาบันที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 05 มกราคม 2560

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152