kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
การเตรียมความพร้อมของบุคลากร...สำหรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล 01 มิถุนายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการประจำคณะเกษตร จากคณาจารย์ประจำในคณะเกษตร 12 พฤษภาคม 2558
ประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งทีี 37 10 เมษายน 2558
กำหนดการค่าย Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 6 08 เมษายน 2558
เรียนเชิญเข้าร่วมงานสงกรานต์ คณะเกษตร '58 23 มีนาคม 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพืชสวน และขอเชิญไปใช้สิทธิ์เสนอชื่อ 11 มีนาคม 2558
ขอเรียนเชิญบริจาคโลหิต (10 มี.ค. 58) 26 กุมภาพันธ์ 2558
Aggie We Share 2558 13 กุมภาพันธ์ 2558
รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 6 12 กุมภาพันธ์ 2558
กำหนดการจัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “ทิศทางงานวิจัยเกษตร...ในภาวการณ์เปลี่ยนแปลง” 06 กุมภาพันธ์ 2558
ขอความร่วมมือเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558 04 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณามอบรางวัลแด่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้กับคณะเกษตร 04 กุมภาพันธ์ 2558
กำหนดการโครงการเกษตรวิชาการ 2558 28 มกราคม 2558
หนังสือ ปราชญ์เกษตร 72 ปี 06 มกราคม 2558
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 ธันวาคม 2557
ขอเชิญร่วมภาคภูมิใจและแสดงความยินดี ปราชญ์เกษตร 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17 ธันวาคม 2557
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก 12 พฤศจิกายน 2557
ประชาสัมพันธ์การเสนอนิสิตเก่าดีเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบันดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี 2557 05 พฤศจิกายน 2557

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152