kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

รับสมัครงาน

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาพืชสวน) 26 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย (ภาควิชากีฏวิทยา) 18 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์) 18 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย (ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร) 10 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ภาควิชาพืชสวน) 10 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ) 05 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา) 05 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ภาควิชากีฏวิทยา) 02 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ) 02 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน ภาคพิเศษ) 26 มกราคม 2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์) 26 มกราคม 2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทัั่วไป (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์) 23 มกราคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาพืชไร่นา) 23 มกราคม 2558
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได่ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์) 23 มกราคม 2558
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า (ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ) 19 มกราคม 2558
ประกาศขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 19 มกราคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์) 08 มกราคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์) 08 มกราคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาพืชไร่นา) 06 มกราคม 2558
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย (ศูนยวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ) 06 มกราคม 2558

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152