รับสมัครงาน

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร)

  • พิมพ์

 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ