kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

กิจกรรมคณะเกษตร

จัดการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร คณะเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2557 (5 พ.ย. 57)

ฝ่ายวิจัยคณะเกษตรโดย ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้จัดการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร คณะเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้บริการเพิ่มพูนความรู้แก่เกษตรกร และผู้สนใจ รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการการใช้พื้นที่ศูนย์ /สถานีวิจัยภายใต้สังกัดคณะเกษตรได้อย่างมีศักยภาพ  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน2557 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

 
 
   
   

 

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152