Akita University - Japan เข้าพบผู้บริหารคณะเกษตร (22 ส.ค. 57)

  • พิมพ์

ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร และผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ตัวแทนจากภาควิชาต่างๆ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Akita Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การดำเนินงานการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย และเสริมสร้างศักยภาพร่วมกัน ในครั้งนี้ได้เข้าร่วมหารือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระยะยาว 1 ภาคการศึกษา เพื่อฝึกงาน On-farm training และเรียนรู้ด้านการเกษตรย โดยมี Prof.Dr.Hirohiko Morita และ Assoc. Prof.Dr. Kenji Sakurai และนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 8 คน เข้าเยี่ยมชม และประชุมร่วมกัน คณะเกษตร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร