ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง โครงการหลักสูตรวิทยาศาสบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเกษตร รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  • พิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเกษตร รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ