รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการรับตรง) เพื่อเข้าศึกษา ในโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเกษตร รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2559

  • พิมพ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการรับตรง) เพื่อเข้าศึกษา

ในโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ

คณะเกษตร รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2559