ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร โดยสาขาวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก ได้จัดงาน การแสดงพัฒนาการเด็ก ประจำปี โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร (19 ธ.ค. 57)

  • พิมพ์

         ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร โดยสาขาวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก ได้จัดงาน การแสดงพัฒนาการเด็ก ประจำปี โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร คณะเกษตร เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการการเติบโตของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 1-3 และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง และโรงเรียน ทั้งนี้ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร ให้เกียรติร่วมเป็นประธานเปิดงาน โดยมี อาจารย์วสพร นิชรัตน์ หัวหน้าสาขาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก อาจารย์จุไรพร  รอดเชื้อ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุบาล คหกรรมศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557