kasetsart

Display # 
Title Published Date
กำหนดการ “AGGIE Day’60 - รวงทองคืนทุ่ง 2560” (13 มกราคม 2560) 05 January 2017
ระเบียบสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตรพ.ศ. ๒๕๕๙ 05 January 2017
ระเบียบสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคล สถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๗ 05 January 2017
ขอเรียนเชิญนิสิตเก่าคณะเกษตร ร่วมเสนอชื่อนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปี พ.ศ.2559 30 December 2016
กำหนดการงานสัมมนาบุคลากรคณะเกษตร (22 ธันวาคม 2559) 30 November 2016
ประกาศ สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มก. ประจำปี พ.ศ. 2559 02 November 2016
การเสนอชื่อนิสิตเกาดีเดน คณะเกษตร บุคคล และสถาบันดีเดนทางการเกษตร ประจําป 2559 21 October 2016
กำหนดการวันซ้อมย่อย/ ซ้อมใหญ่/ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 (คณะเกษตร) 11 October 2016
พืชสวนชวนช้อปเดย์ (13-15 ตุลาคม 59) 30 September 2016
กำหนดการงาน "รวงทอง...ลาทุ่ง '59" 14 September 2016
กำหนดการ พิธีไหว้ครูคณะเกษตร : ร้อยรัดดวงใจ ศิษย์เก่า-ใหม่ ร่วมไหว้ครู 2559 16 August 2016
แจ้งเลื่อนกำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรี และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 01 August 2016
กำหนดการ งานสัมมนาบุคลากรคณะเกษตร ปี พ.ศ.2559 29 July 2016
กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเกษตร : สานสายใยนิสิต ผู้ปกครองและคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2559 29 July 2016
กำหนดการ โครงการ “รู้เรียน รู้เล่น รู้คิด ประจำปีการศึกษา 2559” 29 July 2016
โครงการเสริมสมรรถภาพทางกายและสุขภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15 July 2016
เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28 June 2016
เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการสภาพนักงาน (20-24 มิถุนายน 59) 17 June 2016
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา เรื่อง กำหนดขั้นตอนและวิธีการสรรหาหัวหน้าภาควิชาโรคพืช 16 June 2016
กำหนดการงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะเกษตร 2559 31 March 2016

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152