kasetsart

ขอเชิญบุคลากรคณะเกษตรเข้าร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเกษตร (5 ต.ค. 60)

 

ขอเชิญบุคลากรคณะเกษตรเข้าร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ

และซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเกษตร

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152